Geodetski ured Tahimetar d.o.o. Split

Ulica Petra Zoranića 2, 21000 Split

Parcelacijski elaborat izrađuje ovlaštena geodetska tvrtka na zahtjev stranke (građana). Parcelacijskim elaboratom se vrši spajanje, dioba ili formiranje katastarskih čestica, te je stoga on osnova za mijenjanje podataka u katastarskom operatu (katastarskom planu i posjedovnim listovima). Nakon što katastarski ured potvrdi da je parcelacijski elaborat izrađen u skladu s geodetskim i katastarskim propisima i da se može koristiti za potrebe katastra, promjene nastale parcelacijskim elaboratom prosljeđuje zemljišnoknjižnom odjelu, koji ih po službenoj dužnosti provodi u zemljišnoj knjizi.

Bitno je razlikovati radi li se o parcelaciji zemljišta unutar granica građevinskog područja i građevinskog zemljišta izvan granica tog područja ili parcelaciji poljoprivrednog zemljišta.

Parcelaciju zemljišta unutar granica građevinskog područja i građevinskog zemljišta izvan granica tog područja moguće je provesti samo u skladu s lokacijskom dozvolom, građevinskom dozvolom, rješenjem o utvrđivanju građevne čestice ili detaljnim planom uređenja.

Parcelacija neizgrađenog građevinskog zeljišta moguća je i temeljem sudske presude.

Cijena parcelacijskog elaborata utrđuje se nakon uvida u cjelokupnu situaciju, a ovisi o ukupnoj površini parcela, broju parcela, stupnju prohodnosti terena i ostalim čimbenicima. Za upite o cijeni slobodno nam se obratite telefonom, faksom, e-poštom ili dođite osobno do našeg ureda.

Parcelacijski elaborat izrađuje ovlaštena geodetska tvrtka na zahtjev stranke (građana). Parcelacijskim elaboratom se vrši spajanje, dioba ili formiranje katastarskih čestica, te je...

Jedan od uvjeta za ishođenje uporabne dozvole za objekte koji su nedovršeni, a potrebno ih je dovršiti, je izrada geodetskog...

Ako podaci u o Vašim česticama u katastru odstupaju od podataka u zemljišnoj knjizi potrebno je te podatke uskladiti. To...

Kako biste postali stvarnim vlasnikom vašeg stana koji je dio stambenog objekta, potrebno je objekt etažirati. Etažiranje se provodi elaboratom...

Objekti se uplanjuju u katastar elaboratom uplane građevine kojeg izrađuje za to ovlaštena geodetska tvrtka. U katastru se mogu evidentirati samo...

Želite li imati prikaz svojih nekretnina na odgovarajućoj geodetskoj podlozi, geodetska tvrtka za Vas može izraditi topografski prikaz terena s jasno vidljivim...

Kupujete li ili prodajete katastarsku česticu, ili ste moda vlasnik katastarske čestice a ne znate njene stvarne granice, geodetski će stručnjak za...

Prije početka gradnje bilo kakvog objekta, potrebno ga je na terenu iskolčiti. Iskolčenje građevina izvodi se u skladu s glavnim...

Pri ishodovanju građevinske dozvole za nove objekte investitor je dužan između ostalog naručiti i izradu Geodetskog projekta. Geodetski projekt je...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit suspendisse a lacus est.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse a lacus est. Etiam diam metus, lobortis non augue at, placerat viverra risus. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse a lacus est. Etiam diam metus, lobortis non augue at, placerat viverra risus.